python-psycopg2/README.md

85 B

python-psycopg2

PostgreSQL database adapter for the Python programming language.